Rekrutacja do przedszkola

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice na rok szkolny 2018/2019 (na podstawie zał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 19 stycznia 2018 r.).

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające – organizowane w przypadku wolnych miejsc
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. od 01.03.2018 do 09.03.2018 brak
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata /dziecka/ warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.03.2018 do 30.03.2018 od 24.04.2018 do 30.04.2018
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). do 10.04.2018 do 07.05.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13.04.2018 10.05.2018
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 16.04.2018 do 20.04.2018 od 11.05.2018 do 16.05.2018
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.04.2018 17.05.2018