Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

Nasze Przedszkolaki brały udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, który powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Jego celem jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Skip to content