Projekty

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole otrzymało w roku 2021 dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Jest to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać między innymi placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.
Nasze przedszkole wzbogaciło się o książki o różnorodnej tematyce dedykowane dzieciom w wieku 3-6 lat a wśród działań promujących czytelnictwo zacieśniamy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Pilchowicach [Filia w Żernicy], planujemy spotkanie z autorem, a także wiele innych przedsięwzięć.


PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”
Gmina Pilchowice od 1 września br. realizuje nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską pt. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”. Projekt polega na utworzeniu jednego nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu oddział został doposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie.
• Całkowita wartość projektu: 333 121,28 zł
• Kwota dofinansowania z UE: 283 153,08 zł
• Wkład własny Gminy Pilchowice: 49 968,20 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
Projekt realizowany będzie do 30 września 2021 roku.


PROJEKT „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” powstał w oparciu o aktualną Podstawę
Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Jego celem jest tworzenie
sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu
do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca,
śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami,
sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Cele szczegółowe projektu:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i
historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
-współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.


CODE WEEK – Europejski Tydzień Kodowania

To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. W tym roku nasze 6-cio latki wzięły czynny udział w tym projekcie.


CZYSTE POWIETRZE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze „Rybki” wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdobywając dla przedszkola kolejny oczyszczacz powietrza.AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA pt. „WIRUSOOCHRONA”
Od dnia 15 lutego w przedszkolach na terenie woj. śląskiego rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.
Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.PROJEKT „KLUB ZDROWEGO – PRZEDSZKOLAKA”.
Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.


Certyfikaty

CODE WEEK 2021


"Z kulturą mi do twarzy"

Skip to content