Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481  z  późn. zmianami)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967  z późn.zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.) oraz przepisy wykonawcze do wyż. wym. ustaw

 

Statut Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy

 § 1

 1. Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy, w dalszej części statutu zwanego zamiennie „ZS-P w Żernicy” lub „zespołem”.
 2. Przedszkole funkcjonuje w budynkach przy ul. L. Miki 37 oraz Górniczej 2m.
 3. Przedszkole jest placówką publiczną.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach, ul. Damrota 6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 5. Nazwa przedszkola używana na pieczęciach to: Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Publiczne w Żernicy.

 

§2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem przedszkola jest:

1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,

2) osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji  w obszarze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

 

 1. Zadania przedszkola to:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,  w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem oraz pracownicy zespołu:
 • w grupie młodszej – w okresie adaptacyjnym woźna w większym stopniu niż w innych miesiącach sprawuje opiekę nad dziećmi młodszymi. W przypadku grup starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźne pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia;
 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik powinien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie właściwe decyzje;
 • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela i woźnej;
 • w czasie zajęć dodatkowych – typu: rytmika, logopedia, język angielski, gimnastyka korekcyjna, religia i inne – opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

 

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, w szczególności:

1) rodzice, przyprowadzając dziecko do przedszkola, przekazują je pod opiekę nauczycielce. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka poza terenem przedszkola, przed budynkiem przedszkola;

2) dziecko przyprowadzane do przedszkola nie powinno być źródłem infekcji wywołującej chorobę;

3) odbierać dzieci z przedszkola mogą: rodzice lub prawni opiekunowie, inne osoby mające pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców lub prawnych opiekunów, rodzeństwo dzieci, które ukończyło 10 lat na pisemne upoważnienie rodziców;

4) dzieci nie są powierzane osobom nietrzeźwym.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do telefonicznego powiadamiania przedszkola o nieobecności dziecka.

§ 3

 1. Organy przedszkola są wspólne z organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Są nimi: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.
 2. Kompetencje, zasady współdziałania organów wymienionych w § 3 ust.1 i sposoby rozwiązywania sporów między nimi określa statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.

 

§ 4

 1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji pracy przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Przedszkole korzysta z zasobów lokalowych i kadrowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 7. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 23 lub 24, w zależności od rozmiarów sali.
 8. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu, w tym nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 9. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.
 10. Czas pracy oddziałów ustala się na godziny: od 7.00 do 16.00.
 11. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący lub w porozumieniu z nim.
 12. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa organ prowadzący.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadza się:

1) odnotowywanie każdego wejścia obcych osób do budynku ZS-P w Żernicy,

2) monitoring budynku oraz terenu ZS-P w Żernicy.

 

§ 5

 1. Formy udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa statut ZS-P w Żernicy.
 2. Przedszkole realizuje wskazania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z wykorzystaniem kadry specjalistów i specjalistycznego wyposażenia.
 3. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju wychowanka na podstawie wskazań zawartych w opinii o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 6

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Na postawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zalecanych warunków realizacji podstawy programowej:

1) od 7.00 do 8.30 odbywają się zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, zabawy dydaktyczne poszerzające temat z małym zespołem bądź indywidualnie, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, przygotowanie do śniadania;

2) od 8.30 do 12.00 odbywa się śniadanie, następnie zajęcia dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, zabawy ruchowe, spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne;

3) od 12.00 do 14.00 ma miejsce obiad, a następnie odbywają się zajęcia programowe takie jak opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące, spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań, odpoczynek na leżakach  w najmłodszych grupach dzieci, przygotowanie do podwieczorku,

4) od 14.00 do 16.00 to czas na podwieczorek oraz prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym, gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie, zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

 

§ 7

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie odpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi przygotowania rocznego w przedszkolu,
 • zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
 • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomoc,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 1. W przypadku zachorowania dziecka rodzice zostają o tym fakcie powiadomieni telefonicznie. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia.
 2. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.
 3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane w przedszkolu co najmniej trzy razy do roku lub częściej na wniosek rodziców i nauczycieli.
 4. Formami współpracy przedszkola z rodzicami są: zebrania grupowe, konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, kąciki rodziców, strona internetowa, zajęcia otwarte.
 5. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

§ 8

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, szanując godność dziecka i respektując jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Diagnozę przedszkolną prowadzą nauczyciele dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat;
 • dokonanie analizy gotowości dziecka do nauki w szkole do 30 kwietnia. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania rodziców z wynikami diagnozy;
 • stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia;
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • eliminowanie  przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w sprawach  wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców lub prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
 1. W przedszkolu pracuje pedagog, psycholog, logopeda.
 2. Specjaliści wymienieni w ust. 4 udzielają, w zależności od potrzeb, porad dla rodziców i nauczycieli.
 3. Szczegółowe zadania specjalistów o których mowa w ust. 4 określa statut ZS-P w Żernicy.

 

§ 9

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 3, 4.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5. Dziecko może być przyjęte do przedszkola w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami oraz dziecko potrafi wykonać proste czynności samoobsługowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w grupie.
 5. Zasady rekrutacji do przedszkola określa regulamin rekrutacji.
 6. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreślić dziecko z listy wychowanków na drodze decyzji administracyjnej, z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, w następujących przypadkach:
  • nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności dziecka;
  • zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;
  • utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia przez rodziców informacji o chorobie dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

§ 10

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • poszanowania jego godności osobistej;
  • poszanowania własności;
  • opieki i ochrony;
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
  • akceptacji jego osoby;
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.
 2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne
  i kolegów:

  • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
  • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli;
  • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
  • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
  • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
  • słuchać poleceń nauczycieli i reagować na nie.

 

 

§ 11

 1. Przedszkole Publiczne w Żernicy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Przedszkole Publiczne w Żernicy jest jednostką budżetową Gminy Pilchowice wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.

 

§ 12

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. 26 września 2019 r.

Skip to content